Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Sorgulama Mesajla

Mesajla sadece sevgi sözcükleri ya da ayrılık cümleleri yazılmaz aynı zamanda bilinmeyen numaralar da bulunur. Numaradan isim sorgulama mesajla hizmetimiz bu noktada en güvenilir sorgulama yöntemleri arasındadır.

Bilinmeyen Numara Sorgula servisimizin web sitesine girerek SMS ile sorgulayarak ya da telefon hattımızdan arayıp operatörlerimizle konuşarak arayan kim öğrenebilirsiniz. Sorgulama için adım adım şunları yapın: Numaradan sorgula alanına numarayı yazın, tüm operatörlerde sorgulayı tıklayın.  Sorgulama Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil ve Türk Telekom sabit operatörlerinde aynı anda gerçekleşmekte olup, eğer aradığınız abone bu veri tabanlarından birinde kayıtlıysa anında bulunur.

Mesajla kaybettiğiniz numaraları isimden sorgulayıp tekrar bulabileceğinizi ya da geçmiş ya da güncel fatura tutarlarınızı da sorgulayabileceğinizi söylemiş miydik?

Numaradan isim sorgulama mesajla hizmetimizi tercih ettiğiniz ve güveniniz için çok teşekkür ederiz.

Yeşim